SMA female B/H crimp

Model : S-231

SMA female B/H crimp RG58 RG174 RG316